Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- อบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall” (วันที่ 12 พ.ย. 2563)
- อบรมการลงแผนการสอนของครูผู้สอน บนโปรแกรม SWIS Plus (วันที่ 14 พ.ย. 2563)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2564)
แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่าย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ฝ่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :      
กำหนดการ
ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-12.00

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563

 ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)) ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายงานประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563

•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเรียนเชิญท่านประธานงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ