วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงการนำระบบ SWIS ไปปรับใช้ในสถานศึกษา (ACP) ผ่านระบบ VDO Conference (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2561 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการทดสอบเชื่อมต่อ ระบบ VDO Conferenceส่วนกลางฯ และโรงเรียนในเครือฯ (งานวิทยบริการ )
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรมดำเนินการทดสอบระบบ VDO Conference ส่วนกลางฯ (งานวิทยบริการ )
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมติดตั้งจอ Digital Signage อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (งานวิทยบริการ )
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรมติดตั้งระบบ VDO Conference ห้องประชุมอาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (งานวิทยบริการ )
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในระบบ SWIS (งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในระบบ SWIS (งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3) (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1) (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2) (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1 (งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ)