อัลบัมภาพที่ 345    การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 (งานนโยบายและแผน)
อัลบัมภาพที่ 320    การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ (งานนโยบายและแผน)
<< Back Next >>