อัลบัมภาพที่ 320    การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ (งานนโยบายและแผน)
<< Back Next >>