อัลบัมภาพที่ 325    การอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในระบบ SWIS (วันที่ 3 ตุลาคม 2561) (งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 324    การอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในระบบ SWIS (วันที่ 2 ตุลาคม 2561) (งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
<< Back Next >>