อัลบัมภาพที่ 420    ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 (งานสารสนเทศฝ่ายการศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 419    ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563 (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>