อัลบัมภาพที่ 421    ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2565-2570 (งานนโยบายและแผน)
<< Back Next >>