[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 3 เดือน 8 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(13)
ประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุม Louis Marie ชั้น G อาคารมูลนิธิฯ30 พ.ย. 2563
การประชุมนำเสนอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม ปักกิ่ง กรุงเทพ และมูลนิธิ การศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (APS ประเทศไทย) กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม Louis Marie ชั้น G อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย5 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่9)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่8)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่7)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่6)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่5)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่4)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่3)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่2)4 พ.ย. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอเช่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อัลบั้มภาพที่1)4 พ.ย. 2563
ประชุมเตรียมวางแผนโครงการงาน 120 ปี การศึกษามูลนิธิฯ21 ส.ค. 2563
อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย15 มิ.ย. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)