[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1046
ชื่อ: ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ฉายา: บุ๊ค
อายุงาน: 2021 ปี 3 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2563 ประธานกรรมการ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2563 ที่ปรึกษา งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ
2563 ที่ปรึกษา งานเครือข่ายและอุปกรณ์
2563 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากร ICT
2563 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ฝ่ายการศึกษา
2562 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2562 กรรมการ งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2562 กรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2562 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2562 กรรมการ งานวิทยบริการ
2562 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2562 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2561 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2561 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2561 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2561 ประธานกรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2561 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2560 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานสำนักงานฝ่ายการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2560 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2560 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานวิทยบริการ
2560 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2559 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2559 ประธานกรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2559 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2558 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2557 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2556 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2556 ประธานที่ปรึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานพัฒนาบุคลากร ICT,   งานเครือข่ายและอุปกรณ์,   งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ,   งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา,   งานพัฒนาบุคลากร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานพัฒนาบุคลากร ICT
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานพัฒนาบุคลากร
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ จัดทำคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิเซ็นคาเบรียลแห่งประเทศไทย    แผนงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี CKCสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย กำหนดการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (31)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS โรงเรียนเรยีนาเชลี
   อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องระบบการเงินและการบัญชี
   อบรมการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus เรื่องการปรับแผนงานโครงการให้เข้ากับระบบSWIS
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย
   จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วย
   เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   เก็บรวมรวมข้อมูล CKC ทุกหน่วยงานในโรงเรียนสังกัดเครือมูลนิธิ
   สำรวจวิทยากรโรงเรียนในเครือ
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เทคโนโลยี
   ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เทคโนโลยี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
   อบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall”
   อบรมการลงแผนการสอนของครูผู้สอน บนโปรแกรม SWIS Plus
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
   ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2563
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
   หลักสูตร HRD รวม
   ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2563
   เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน
   ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)