แบบรายงานการดำเนินงานนิเทศและวิจัยปีการศึกษา 2561
(08/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
โครงสร้างข้อสอบกลางกลุ่ม 8 โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
(08/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
เฉลยข้อสอบมูลนิธิฯ-สมาพันธ์ฯ(FSG-CGPTA) ปีการศึกษา 2561
(26/มกราคม/2562 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
แนวปฏิบัติในการดำเนินการ ร่วมโครงการสอบวัดคุณภาพผู้เรียน CGPTA-FSG (ข้อสอบสมาพันธ์ฯ) ปีการศึกษา 2561
(14/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
เอกสารการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระฯ คณิต และวิทย์
(12/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
ข้อสอบและเฉลยของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ (FSG-CGPTA) ปีการศึกษา 2560
(07/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 ภ.ดร.มณฑล ปทุมราช
(24/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานพัฒนาการศึกษา)      
Next