กำหนดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ประชุม ผลการตรวจติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 1 สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานฝ่ายวิชาการ 29 พย 65.docx
  - 1 สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานฝ่.pdf
  - 2 สรุปภาพร่วมหน่วยงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ.pdf
  - 2.สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานโร.docx
  - 3 สรุปการส่งคู่มือหน่วยงานในฝ่ายกิจการนัก.docx
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานทร.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานเท.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานบร.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานนโ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานปร.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานอภ.pdf
  - สรุปภาพรวมหน่วยงานฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนใ.pdf
  - 8.ปฎิทินงาน HR_fSG_2565.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก

4.1  จ้ดทำโครงสร้างงานพัฒนาบุคลากร /วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/ โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้

   4.1.1จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน

  4.1.2 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพตนเอง

  4.1.3  จัดการอบรมพัฒนา

4.2 วางแผนและดำเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  4.2.1 นิเทศ ติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานตนเอง

 4.2.2  นิเทศติดตาม การจัดการอบรมตามคู่มือพัฒนาตนเอง

4.3 วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
- คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ส่งไฟล์คู่มือบริหารคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน และคู่มือพัฒนาตนเองให้กับกองเลขางานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- สรุปสะท้อนคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และคู่มือพัฒนาตนเองของแต่ละโรงในเครือฯ (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- สรุปผลการกำกับติดตามงานจัดทำคู่มือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- ให้การอบรม แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เพื่อนำคู่มือพัฒนาหน่วยงานไปวางแผนต่อยอดการพัฒนา (โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง) (วันที่ 9 มี.ค. 2565)
- จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และคู่มือพัฒนาตนเอง (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- นิเทศ ติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน คู่มือพัฒนาตนเอง (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ประชุม ผลการตรวจติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep