กำหนดการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองเลขางานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน
- ประชุมคณะกรรมการกองเลขางานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- แผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ข้อที่ 3 (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- ตารางอบรมการใช้งาน โมดูลระบบ SWIS (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- ปฏิทินการดำเนินงาน HR 65 (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- สรุปเอกสารการประชุม คณะกรรมการกองเลขางานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- สรุปการประชุมกองเลขาเพื่อเตรียมการประชุมวันที่ 30 พย.65 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- ปฏิทินงาน HR ปรับปรุง 25 พย.65 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- การประชุมอออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep