การอบรมออนไลน์ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา” วันที่ 3-4 มีนาคม 2565


เมื่อวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ภราดาจากคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จำนวน 19 ท่าน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา” จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนสาระสำคัญของกฎหมายโรงเรียนเอกชน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาจนนำไปสู่เรื่องของคดีความ  

การอบรมครั้งนี้มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลา 2 วัน ในด้านวิทยากรทางมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ อาจารย์ปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าที่ ร.ต. พงค์ รัตนะ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุณนิธิ สืบจากสิงห์ นิติกรอิสระ ผู้มีประสบการณ์ร่วมงานกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มากว่า 10 ปี มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม 

ในด้านวิทยากรทีมงาน มีมิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ นักวิชาการจากมูลนิธิฯ เป็นประธานการจัดการอบรม พร้อมด้วยมาสเตอร์อาสา มรพงษ์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นพิธีกรดำเนินรายการ และดร.พิมพ์สิริ อรุณศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 371 ครั้ง

Keep