งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 (อธิการมูลนิธิฯ)
   อบรมขั้นตอนการวางแผนงาน โครงการ 9 ขั้นตอน ตามกรอบ KRA งานตามโครงสร้าง (อธิการมูลนิธิฯ)
<< Back Next >>