ประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement งานรับเงิน และจ่ายเงิน (งานบัญชี-การเงิน)
   ประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement ในการจัดทำระบบการเงินและการบัญชีแบบ Multi-Dimension (งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>