Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาโปรแกรม และระบบสารสนเทศ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(15)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
1.  ร้อยละ 80 ของผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในเครือฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการบริหาร
2.  ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในเครือฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการปฏิบัติงาน
3.  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการจากโรงเรียนในเครือฯ มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการให้บริการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ย. 2564 30 พ.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 553 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   P 2.1 สำรวจ วิจัย ศึกษาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   P 2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโปรแกรม SWIS Plus   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   P 2.3 สรุปรายการความคืบหน้าการใช้งานโปรแกรม SWIS Plus   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   P 2.4 ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   P 2.5 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานโปรแกรม SWIS Plus   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 4. จัดทำแผนงานสารสนเทศมูลนิธิฯ ตามกรอบการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 4.1 จัดทำแผนงานสารสนเทศมูลนิธิฯ ตามกรอบการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 4.2 แผนพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 4.3 แผนติดตามการดำเนินงานการปรับใช้โปรแกรม SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 4.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 4.5 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 4.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 371 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.1 พัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.2 พัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.3 วางแผน ติดตามการดำเนินงานการปรับใช้โปรแกรม SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.4 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.5 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 7. กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานโปรแกรมและระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
01 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
01 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566   A 9.1 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
01 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566   A 9.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
01 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566   A 9.3 นำผลสรุปที่ควรปรับปรุง/พัฒนา สู่การปฏิบัติตามแผนปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (15)

ขั้นตอน: 6.1 พัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  รองประธานกรรมการ
  รองประธานกรรมการ
  ที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.2 พัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  รองประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ระบบบริหารแผนงาน/โครงการมูลนิธิฯ 1 *** ***
2    ระบบงบประมาณ-การเงินของมูลนิธิฯ 1 *** ***
3    ระบบฐานข้อมูลภราดาในเครือมูลนิธิฯ แบบ Cofidencial และ Public 1 *** ***
4    ระบบฐานข้อมูลครู/ครูอาวุโสโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 1 *** ***
5    ระบบฐานข้อมูลนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 1 *** ***
6    ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 1 *** ***
7    ระบบงานวิชาการ หลักสูตร วัดและประเมินผล 1 *** ***
8    ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ-ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน 1 *** ***
9    ระบบพฤติกรรมนักเรียน 1 *** ***
10    ระบบบริการโภชนาการ ร้านค้าสวัสดิการ 1 *** ***
11    ระบบบริหารบุคลากร 1 *** ***
12    ระบบการเงินและบัญชีของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 1 *** ***
13    ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
14    ระบบพยาบาล สุขภาพอนามัย 1 *** ***
15    ระบบธรุการและสารบรรณ 1 *** ***
16    ระบบงานวิจัยและสำรวจ 1 *** ***
17    ระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผน 1 *** ***
18    ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 1 *** ***
19    ระบบหอพักและนักเรียนประจำ 1 *** ***
20    ระบบบริการยานพาหนะ /รถประจำรับส่ง 1 *** ***
21    SWIS App For Teacher 1 *** ***
22    SWIS App For Executive 1 *** ***
23    SWIS App For Student 1 *** ***
24    SWIS App For Parents 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมิน/แบบสอบถามออนไลน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ)
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )