Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRDตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  มีแผนบริหารงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ และดำเนินการบริหารคุณภาพงานพัฒนาบุคากรโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนธิฯ
2.  มีการจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของทุกโรงเรียนในเครือฯ จำนวน 3 กลุ่มสาระฯ ขึ้นไป ตามกรอบ C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3.  มีหลักสูตรการอบรมบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
4.  มีการอบรมบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  Personnel development plan for teachers should be planned out and implemented to cope with the disruptive world.


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
09 มิ.ย. 2566 16 มิ.ย. 2566   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
07 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
01 ม.ค. 2566 31 ม.ค. 2566   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
07 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
01 ก.ค. 746 31 ก.ค. 2566   P 4. จัดทำแผนงาน พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
15 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 729 วัน
03 เม.ย. 2566 29 มี.ค. 2567   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
09 ก.ค. 2566 16 ก.ค. 2566   D 6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 335 วัน
03 ก.ค. 2566 28 ก.ค. 2566   D 6.2 จัดทำแผนการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
09 มิ.ย. 2566 29 มี.ค. 2567   D 6.3 วางแผน ประสานการดำเนินงาน ประชุมสามัญ (Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2565 และวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2566   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
09 มิ.ย. 2566 29 มี.ค. 2567   D 6.4 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ ( Online) ติดตามงานพัฒนาบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
09 มิ.ย. 2566 29 มี.ค. 2567   D 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานประชุมวิสามัญ งานเร่งด่วน (Online และ Onsite) ติดตามงานพัฒนาบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
09 มิ.ย. 2566 29 มี.ค. 2567   D 6.6 วางแผนการนิเทศกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 ส.ค. 2566 29 มี.ค. 2567   C 7. กำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
29 ก.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบคุลากร ครั้งที่ 3/2565 และคณะกรรมการจดัทา คู่มือการ บริหารงานทรัพยากรมนุษย ์โรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 777 วัน
02 พ.ค. 2565 02 พ.ค. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 775 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงรียนในเครือฯ  9 มิ.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 372 วัน ไม่ได้เช็ค  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  7 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 2566  9 มิ.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 372 วัน ไม่ได้เช็ค  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565  9 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ของหน่วยงานประจำปี  9 มิ.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 372 วัน ไม่ได้เช็ค  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  1 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566
 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือฯ  9 มิ.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 372 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ  9 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดการประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงาน คู่มือพัฒนาบุคลากร 0 *** ***
2    อบรมให้ความรู้ตามคู่มือ 0 *** ***
3    อบรมการใช้งานโปรแกรมงานเทคโนโลยีฯ 0 *** ***
4    อบรมตำรากลาง 0 *** ***
5    ติดตามการเรียนการสอนตำรากลาง 0 *** ***
6    อบรมวิชามงฟอร์ตศึกษา 0 *** ***
7    ทำคู่มือและคลิปวิดีโอคู่มือบริหาร 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )