Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้มีแผนงานพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 3. เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (สพฐใ2.4) 4. เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp ตามเป้าหมายที่กำหนดในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(56)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้
1.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้
1.  มีแผนบริหารงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ และดำเนินการบริหารคุณภาพงานพัฒนาบุคากรโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนธิฯ
2.  มีการจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของทุกโรงเรียนในเครือฯ จำนวน 3 กลุ่มสาระฯ ขึ้นไป ตามกรอบ C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3.  มีหลักสูตรการอบรมบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
4.  มีการอบรมบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
09 มิ.ย. 2566 16 มิ.ย. 2566   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2566   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
01 พ.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566   P 2.1 ศึกษาเป้าหมายและระบบงานบุคลากรของมูลนิธิฯ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 พ.ค. 2566 30 มิ.ย. 2566   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
07 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
01 มิ.ย. 2566 29 มี.ค. 2567   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
03 ก.ค. 2566 28 ก.ค. 2566   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
03 ก.ค. 2566 28 ก.ค. 2566   D 6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA) 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
01 ธ.ค. 2564 28 ก.พ. 2566   D 6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 473 วัน
02 ต.ค. 2566 29 มี.ค. 2567   D 6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 เม.ย. 2567 30 เม.ย. 2567   D 6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 46 วัน
02 ต.ค. 2566 29 มี.ค. 2567   D 6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 ม.ค. 2567 31 ม.ค. 2567   D 6.6 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
01 เม.ย. 2567 30 เม.ย. 2567   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 46 วัน
01 ก.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 807 วัน
01 ก.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 778 วัน
29 ก.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบคุลากร ครั้งที่ 3/2565 และคณะกรรมการจดัทา คู่มือการ บริหารงานทรัพยากรมนุษย ์โรงเรียนในเครือฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 777 วัน
01 เม.ย. 2567 02 เม.ย. 2567   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (56)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะทำงาน หลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ  21 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  7 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะทำงานหลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรง  21 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ศึกษาเป้าหมายและระบบงานบุคลากรของมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 ศึกษาข้อมูล HRD เปรียบเทียบ สามโรงเรียน  23 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 328 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ศึกษาเป้าหมายและระบบงานบุคลากรของมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  28 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  28 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  28 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.1.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงาน  28 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  28 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  28 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.2.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างการบริหารงาน  28 ก.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.2.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  1 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 319 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.2.4 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบ จัดทำร่างหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  1 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 319 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 ประชุมเปรียบเทียบข้อมูล  1 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 319 วัน ไม่ได้เช็ค  2.1 ศึกษาเป้าหมายและระบบงานบุคลากรของมูลนิธิฯ  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 ร่างระบบ HRD Version 3  5 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 315 วัน ไม่ได้เช็ค  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 เสนอประธานดำเนินงานหลอมรวมระบบ งานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ เพื่อวิพากษ์และปรับปรุงให้สมบูรณ์  8 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 312 วัน ไม่ได้เช็ค  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ  8 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 312 วัน ไม่ได้เช็ค  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อฝ่ายการศึกษา  11 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 309 วัน ไม่ได้เช็ค  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 6.2.4 ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 1)  14 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 306 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.2.4 ขั้นตอนที่ 3 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  15 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 305 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 ประธานฝ่ายการศึกษาลงนามการประกาศใช้ ระบบ HRD Version 3  19 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 301 วัน ไม่ได้เช็ค  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  1 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
 6.2.4 ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 2)  31 ส.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 289 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  1 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 288 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.2.4 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรูปเล่ม เสนอลงนามและประกาศใช้  1 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 288 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  4 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 285 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  4 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 285 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  5 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 284 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.5.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  6 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 283 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  8 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 281 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  11 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 278 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.3.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  11 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 278 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.3.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  15 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 274 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  15 ก.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 274 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 1  2 ต.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 ก.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 1  2 ต.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน  1 ก.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 พิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ  17 พ.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 211 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 ดำเนินการพิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงาน  18 พ.ย. 2566 ผ่านมาแล้ว 210 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.1.6 สรุปผลการดำนินงานการตวจติดตามการพัฒนางาน การวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  29 ก.พ. 2567 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.2.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  29 ก.พ. 2567 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  29 ก.พ. 2567 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.5.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  29 ก.พ. 2567 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.1.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนางานการวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  1 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)  3 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566
 6.2.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  1 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน  1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2566
 6.3.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  1 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 6.5.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  1 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  2 ต.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2567
 6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  4 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 103 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 6.4.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  5 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 102 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 6.4.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  6 มี.ค. 2567 ผ่านมาแล้ว 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 2  1 เม.ย. 2567 ผ่านมาแล้ว 75 วัน ไม่ได้เช็ค  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 ก.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 2  1 เม.ย. 2567 ผ่านมาแล้ว 75 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน  1 ก.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 ผ่านมาแล้ว 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 6.4.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนาการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  10 เม.ย. 2567 ผ่านมาแล้ว 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 6.4.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  16 เม.ย. 2567 ผ่านมาแล้ว 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน  1 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567
 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เปรียบเทียบเป้าหมาย  30 เม.ย. 2567 ผ่านมาแล้ว 46 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน  1 ก.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะภราดาเพื่อรับผิดชอบเป็นประธานการดำเนินงานอบรมพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพงานตามโคีรงสร้าง 0 *** ***
2    ประชุมคณะกรรมการ เพื่อระดมความคิดเห็นแต่ละกลุ่มงาน 0 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายการอบรมทักษะ พื้นฐาน เฉพาะทาง 0 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายห้องประชุมออนไลน์ 0 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายการนิเทศกำกับติดตามเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 0 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 0 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายการอบรมตำรากลาง 0 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายการติดตามการจัดการเรียนการสอนตำรากลาง 0 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายการอบรมมงฟอร์ตศึกษา 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - -แบบรายงานการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน - แบบนิเทศกำกับติดตาม -แบบสอบถามออนไลน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้ ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )