กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement งานรับเงิน และงานจ่ายเงิน

สถานที่ -

เวลา รายการ
13:30 - 16:30

ทีมงาน SWIS กับทางการเงินของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ประชุมขอข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำระบบการเงินและการบัญชีแบบ Multi-Dimension ในส่วนของงานรับเงิน และจ่ายเงิน  มีครูกาญจนา ปิยศทิพย์ ร่วมเข้าประชุมเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบครั้งนี้

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์


หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ (SWIS Plus)

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาโปรแกรมและระบบ                    สารสนเทศ (SWIS Plus)

6.6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาโปรแกรมและระบบ                    สารสนเทศ (SWIS Plus)เพื่อจัดทำแผนการระดมทุน/สร้างรายได้

        - สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนการระดมทุน/สร้างรายได้

        - ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนการระดมทุน/สร้างรายได้

        - จัดทำแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย คู่มือ ขั้นตอน

          ระเบียบการ จดหมาย เอกสารอื่นๆ) ของแผนการระดมทุน/สร้างรายได้

        - นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง/อนุมัติ/รับทราบ

6.6.3 ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาโปรแกรมและระบบ                  สารสนเทศ (SWIS Plus)

6.6.4 กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการระดมทุน/            สร้างรายได้

6.6.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานแผนการระดมทุน/สร้างรายได้

6.6.6 นำผลการประเมินงานแผนการระดมทุน/สร้างรายได้ ไปวางแผนและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ (SWIS Plus)
- ประชุมกับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการเงินและการบัญชีแบบ Multi-Dimension (วันที่ 7 มิ.ย. 2566)
- ประสานโรงเรียนร่วมฤดีดีอินเตอร์เนชั่นแนลในการเริ่มใช้โปรแกรม SWIS (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)
- ประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement ในการจัดทำระบบการเงินและการบัญชีแบบ Multi-Dimension (วันที่ 21 มิ.ย. 2566)
- ประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement งานรับเงิน และงานจ่ายเงิน (วันที่ 22 มิ.ย. 2566)
- ประชุมกับการเงินทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เรื่องการขอ Requirement งานงบประมาณ (วันที่ 23 มิ.ย. 2566)
- ต้อนรับบาทหลวงเชษฐ์ดนัย ไชยเผือกและคณะครูโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานระบบ School Web-Based information System (SWIS) (วันที่ 6 พ.ย. 2566)

แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep