กำหนดการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน  เพิ่มกิจกรรม

สถานที่:ห้องประชุม ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน

วางแผนและดำเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 มีการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหฟารงาน
- 6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- 6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- 6.2.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างการบริหารงาน (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- 6.2.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2566)
- 6.2.4 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบ จัดทำร่างหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2566)
- 6.2.4 ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 1) (วันที่ 14 ส.ค. 2566)
- 6.2.4 ขั้นตอนที่ 3 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 15 ส.ค. 2566)
- 6.2.4 ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 2) (วันที่ 31 ส.ค. 2566)
- 6.2.4 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรูปเล่ม เสนอลงนามและประกาศใช้ (วันที่ 1 ก.ย. 2566)
- 6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 4 ก.ย. 2566)
- 6.2.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2567)
- 6.2.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep