กำหนดการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน

สถานที่:ห้องประชุม ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตร อบรม พัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน
- 6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 8 ก.ย. 2566)
- 6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 11 ก.ย. 2566)
- 6.3.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 11 ก.ย. 2566)
- 6.3.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 15 ก.ย. 2566)
- 6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 15 ก.ย. 2566)
- 6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2567)
- 6.3.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep