กำหนดการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 1

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน

รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 1

สถานที่:ห้องประชุม ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจาก มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ต.ค. 2566)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep