กำหนดการ

วันที่ 6 กันยายน 2566

6.5.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน

จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน 

สถานที่:ห้องประชุม ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน
- 6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 4 ก.ย. 2566)
- 6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 5 ก.ย. 2566)
- 6.5.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 6 ก.ย. 2566)
- 6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 2 ต.ค. 2566)
- 6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 2 ต.ค. 2566)
- 6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 2 ต.ค. 2566)
- 6.5.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2567)
- 6.5.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 6.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และ คู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (วันที่ 29 มี.ค. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep