กำหนดการ

วันที่ 29 มกราคม 2567

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) เรื่อง ปรับปรุงการแสดงข้อมูลสารสนเทศในระบบ SWIS

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

เวลา รายการ
13:30 - 15:30

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS)  เรื่อง ปรับปรุงการแสดงข้อมูลสารสนเทศในระบบ SWIS

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายงานการประชุมทีมส่วนกลางครั้งที่ 3-2566.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4.3 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (Online) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

· ด้านที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ

· ด้านที่ 3 สื่อสารมวลชน (ยกเว้นแผนงาน NOK ที่ย้ายไปอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ            สื่อสารมูลนิธิ  ฯ)

· ด้านที่ 4 เครือข่ายและอุปกรณ์

· ด้านที่ 5 การพัฒนาบุคลากร ICT

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4.3 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (Online) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWIS) เรื่อง ปรับปรุงการแสดงข้อมูลสารสนเทศในระบบ SWIS (วันที่ 29 ม.ค. 2567)

แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep