กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2566

6.1 วางแผนการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 วางแผนการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

6.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

6.1.2  ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการจัดทำแผนการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง             และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

         - สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

         - ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับงานสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

         - จัดทำแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย คู่มือ ขั้นตอน                     ระเบียบการ จดหมาย เอกสารอื่นๆ)

         - นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง/อนุมัติ/รับทราบ

6.1.3  ดำเนินงานตามแผนประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

6.1.4  กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

6.1.5  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมาย             ของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

6.1.6  นำผลการประเมินงานการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของ                       สารสนเทศ  และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 วางแผนการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา
- 6.1 วางแผนการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- ประชุมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- คณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาร่วมรับฟังรายละเอียดติดตามการใช้ระบบ SWIS (Implement) (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ประชุมคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ประชุม Update การตั้งค่าแสดงแผนงาน SWIS บน Google Calendar ส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร และการขยายผลสู่ผู้ใช้ในโรงเรียน (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- 6.1 วางแผนการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อพันธกิจการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep