กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม 2566

สิ้นสุด 9.1 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผน

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9.1 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผน


แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากร ICT ด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ICT


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep