กำหนดการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ประชุมดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

เวลา รายการ
10:00 - 12:00

ประชุมดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00-12.00น. 
ห้องประชุมของ HR  https://thaibrothers-hr.webex.com/meet/fsghrd

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กำกับติดตามการพัฒนาบุคลากร ICT ของโรงเรียนในเครือฯ


แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากร ICT ด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ICT


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep