กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ปีการศึกษา 2565 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม

ผู้รับผิดชอบ:

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ac.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (On-site) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (On-site)  ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4.2  ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการจัดทำแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

         -  สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

            · ด้านที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ

            · ด้านที่ 3 สื่อสารมวลชน (ยกเว้นแผนงาน NOK ที่ย้ายไปอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                  และการสื่อสาร มูลนิธิฯ)

            · ด้านที่ 4 เครือข่ายและอุปกรณ์

            · ด้านที่ 5 การพัฒนาบุคลากร ICT

         -  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

         -  จัดทำแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย คู่มือ ขั้นตอน                      ระเบียบการ จดหมาย เอกสารอื่นๆ)

         -  นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง/อนุมัติ/รับทราบ

6.4.3  ดำเนินงานประชุมสามัญ (On-site) ตามแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4.4  กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบริหาร               เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4.5  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4.6  นำผลการประเมินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไปวางแผนและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (On-site) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6.4 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (On-site) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- กำกับ ติดตามแผนปรับใช้ระบบ SWIS ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 20 ธ.ค. 2565)
- 6.4 วางแผน ประสานการดำเนินงานประชุมสามัญ (On-site) ติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมูลนิธิฯและโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep