วันที่ 30 เม.ย. 2567 กิจกรรม8.3 ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 เม.ย. 2567 กิจกรรม6.4.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 เม.ย. 2567 กิจกรรม6.4.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนาการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 เม.ย. 2567 กิจกรรม7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 2 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 เม.ย. 2567 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 เม.ย. 2567 กิจกรรม6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.4.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.4.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.1.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนางานการวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.2.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.3.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการหรือประสานงานในการวางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามพื้นฐาน (Basic) และเฉพาะทาง (Technical, Specific Skill) ของแต่ละสายงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงานของแต่ละโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม6.5.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม6.1.6 สรุปผลการดำนินงานการตวจติดตามการพัฒนางาน การวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม6.2.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการพัฒนางานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม6.5.6 สรุปผลการดำเนินงานการตรวจติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ย. 2566 กิจกรรมดำเนินการพิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ย. 2566 กิจกรรมพิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานครั้งที่ 1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.3.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.3.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดอบรมให้ครู บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตามหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.5.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือบริหารคุณภาพหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ก.ย. 2566 กิจกรรม6.2.4 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรูปเล่ม เสนอลงนามและประกาศใช้ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 31 ส.ค. 2566 กิจกรรม6.2.4 ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 2) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ส.ค. 2566 กิจกรรมประธานฝ่ายการศึกษาลงนามการประกาศใช้ ระบบ HRD Version 3 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ส.ค. 2566 กิจกรรม6.2.4 ขั้นตอนที่ 3 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2566 กิจกรรม6.2.4 ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม (ครั้งที่ 1) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ส.ค. 2566 กิจกรรมนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อฝ่ายการศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2566 กิจกรรมเสนอประธานดำเนินงานหลอมรวมระบบ งานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ เพื่อวิพากษ์และปรับปรุงให้สมบูรณ์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2566 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ส.ค. 2566 กิจกรรมร่างระบบ HRD Version 3 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ส.ค. 2566 กิจกรรม6.2.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ส.ค. 2566 กิจกรรม6.2.4 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบ จัดทำร่างหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ส.ค. 2566 กิจกรรมประชุมเปรียบเทียบข้อมูล (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม6.1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม6.1.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม6.2.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพ ครู บุคลากร ตามกรอบ C K Cp และคู่มือคุณภาพหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงสร้างการบริหารงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ก.ค. 2566 กิจกรรมศึกษาข้อมูล HRD เปรียบเทียบ สามโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรมแต่งตั้งคณะทำงาน หลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรงฯ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรมแต่งตั้งคณะทำงานหลอมรวมระบบงานพัฒนาบุคลากรสามโรง (งานพัฒนาบุคลากร)