กำหนดการ

วันที่ 1 กันยายน 2566

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

สถานที่:ห้องประชุม ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)

6.1 วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ และมีรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมูลนิธิ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (เน้นตามกระบวนการ PDCA)
- 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- 6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุม จัดวางแนวทางการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- 6.1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- 6.1.4 ดำเนินการตามแผนงานการดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- 6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน วางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 ก.ย. 2566)
- พิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 17 พ.ย. 2566)
- ดำเนินการพิจารณาคู่มือคุณภาพหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ย. 2566)
- 6.1.6 สรุปผลการดำนินงานการตวจติดตามการพัฒนางาน การวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 29 ก.พ. 2567)
- 6.1.7 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนางานการวางแผนบริหารด้วยขั้นตอน PDCA สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 มี.ค. 2567)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามแผนที่วางไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep