กำหนดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 2566

สถานที่ -

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565

1.1.1 มีการวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep