กำหนดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ของหน่วยงานประจำปี

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ของหน่วยงานประจำปี

สถานที่:ห้องประชุม ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ:

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี

3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ

3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep