กำหนดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือฯ

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
ตลอดวัน

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือฯ

สถานที่:-

ผู้รับผิดชอบ: นายศุภนันท์ ขันธปรีชา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการจัดทำแผนการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 

     - สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 

    - ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน งานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 

    - จัดทำแผนการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย คู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ จดหมาย เอกสารอื่น ๆ )

    - นำเสนอผู้เกี่ยวข้องอนุมัติ รับทราบ 

6.1.3 ดำเนินงานตามแผน ประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ 

6.1.4 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการประชุมระดมความคิดเห็นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานพัฒนาบุคลากร

6.1.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน การปชุมระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากร

6.1.6 นำผลการประเมินงาน ผลการประชุมระดมความคิดกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ
- 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)
- 6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 9 ก.ค. 2566)
- 6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมระดมความคิด กำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 16 ก.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep