กำหนดการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

อบรมการใช้งานระบบการเงินและการบัญชี ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

สถานที่ ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

อบรมการใช้งานระบบการเงินและการบัญชี ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และวางแผนการปรับใช้เพื่อที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจะได้เริ่มใช้ระบบการเงินในเทอม 2/2566

สถานที่:ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ


แผนงาน : ดำเนินงานและติดตามการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศทั้งระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ ให้บรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาโปรแกรมและสารสนเทศ (ระดับมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือฯ)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep