กำหนดการ

วันที่ 15 มีนาคม 2566

สิ้นสุด 6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง

สรุปผลการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผล และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- ตารางการอบรม Module ในระบบ SWIS (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- 6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 6.3 สรุปผลการประเมิน วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง (วันที่ 15 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep