กำหนดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงรียนในเครือฯ

สถานที่ -

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - CKCb FSG ver2 (1).pptx
  - PPT การนำเสนอการพัฒนาบุคลากร.pptx
  - คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการงานพัฒนาบุคลากรมูลนิธิฯ ปี 2563.pdf
  - คำอธิบาย KRA กลุ่มงาน ครู บุคลากร และกรอบการประเมิน.docx
  - คู่มือบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 15 ธค 17.00 น..docx
  - คู่มือบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มิถุนายน 65.docx
  - กรอบประเมินบุคลากร_ครู63_5เมย64 (4).xlsx
  - คำอธิบาย KRA กลุ่มงาน ครู บุคลากร และกรอบการประเมิน.docx
  - คู่มือบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 15 ธค 17.00 น..docx
  - จดหมายเชิญประชุมกรรมการงานทรัพยากรมนุษย์ 1 2564.pdf
  - จม.เชิญประชุม เอกสารแนบ.pdf
  - แผนพัฒนาทรัพยากร.PNG
  - ปฏิทินการจัดทำคู่มือพัฒนาโรงเรียน(2).xlsx
  - รายงานการติดตามงาน HR มิ.ย. 65.xlsx
  - สรุปหัวหน้า รองหัวหน้า เลขาห้องประชุม.xlsx
  - A-รวมเล่ม(1).pdf
  - สรุปผลสำรวจความคิดเห็น JS งานตามโครงสร้าง.pdf
  - การปรับใช้ระบบ SWIS กับคู่มือพัฒนาหน่วยงาน.pdf
  - การปรับใช้ระบบ SWIS กับคู่มือพัฒนาหน่วยงาน.pptx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 

2.2 ศึกษาข้อมูล ผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ที่ผ่านมา

2.3 สำรวจ วิจัย ศึกษาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
- ศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงรียนในเครือฯ (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep